Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

DC Ruitersport
Onderdeel van DC Biz
Postadres, geen bezoekadres
Withagen 106
4861 AR  Chaam 
T: +31 (0)610461422
M: info@dcruitersport.nl
KvK: 65582675
BTW: NL002329789B74 
IBAN: NL07 KNAB 0257 8215 11
BIC: KNABNL2H

 

 

Artikel 1 - Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DC Ruitersport. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DC Ruitersport. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DC Ruitersport behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DC Ruitersport erkend. 

1.4 DC Ruitersport garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

Artikel 2 - Levering 

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DC Ruitersport bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (bestelde artikel niet op voorraad of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.3 Aan de leveringsplicht van DC Ruitersport zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DC Ruitersport geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.4 Alle op de internet site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Artikel 3 - Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogt, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 4 - Zichttermijn / Herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenaankoop, overeenkomstig de "Wet verkopen of Afstand" (Artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan DC Ruitersport heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken (via E-mail of brief) bij DC Ruitersport. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door midden van een verzend bewijs. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DC Ruitersport er zorg voor dat binnen 14 dagen na bevestiging van retour, het volledige aankoopbedrag inclusief berekende verzend en factuur kosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen. 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor 

       - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Voorbeeld is het gebruik van onze borduurservice. 

       - Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. houdbaarheid of hygiëne. 

Wat u kunt doen wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, of u wilt een bestelling retour sturen, lees dan onze pagina Retourvoorwaarden voor meer informatie. 

Artikel 5 - Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij DC Ruitersport, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DC Ruitersport. DC Ruitersport houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet vertrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

5.2 DC Ruitersport respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 DC Ruitersport maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat duidelijke instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen en geen mail meer te ontvangen. 

Artikel 6 - Garantie 

6.1 DC Ruitersport garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

6.2 DC Ruitersport is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via E-mail of brief) te melden aan DC Ruitersport. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan DC Ruitersport schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dienst te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadigingen ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel doen vervallen.  

6.4 Indien de klachten van de afnemer door DC Ruitersport gegrond worden bevonden, zal DC Ruitersport naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen, of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DC Ruitersport en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van DC Ruitersport) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DC Ruitersport gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DC Ruitersport voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm van ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

6.5 De garantie geldt niet indien: 

       A) en zo lang de afnemer jegens DC Ruitersport in gebreke is; 

       B) De afnemer de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 

       C) De geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DC Ruitersport 

       D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. 

6.6 Er wordt geen garantie gegevens op het wassen van producten, dit is geheel op eigen risico. 

Artikel 7 - Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt DC Ruitersport zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DC Ruitersport slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van DC Ruitersport gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

7.5 DC Ruitersport kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 8 - Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen DC Ruitersport en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door DC Ruitersport op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 DC Ruitersport behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder Rembours of na vooruitbetaling. 

Artikel 9 - Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van DC Ruitersport gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 10 - Overmacht 

10.1 DC Ruitersport is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DC Ruitersport al2mede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 DC Ruitersport behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DC Ruitersport gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Artikel 11 - Aansprakelijk 

11.1 DC Ruitersport is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

Artikel 12 - Toepasselijk recht 

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.